Zadzwoń do nas +48 881 951 001
 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą programu webPOS, który jest dostępny pod adresem: www.webpos.pl przez K2ONLINE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 190, 03-119 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000915294, NIP: 5242923797, REGON: 389703409, strona internetowa: www.k2online.pl.
  • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: www.webpos.pl w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie, a w każdym przypadku przed rejestracją Użytkownika w Serwisie.
  • Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Serwisie.
  • Regulamin ma charakter ogólny względem innych regulaminów, które to regulują kwestie związane ze świadczeniem poszczególnych Usług. Tym samym Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w innym regulaminie. W razie sprzeczności Regulaminu względem postanowień regulaminu określającego zasady świadczenia danej Usługi, pierwszeństwo stosowania mają te ostatnie, chyba, że innych regulaminów nie ma (Regulamin jest jedyną umową).
 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument wraz z załącznikami;
  • Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy webpos.pl dostępny pod adresem www.webpos.pl umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z Usług, o których mowa
   w pkt. 4. Regulaminu;
  • Programie – rozumie się przez to program webpos.pl dostępny pod adresem www.webpos.pl umożliwiający korzystanie z Usług, o których mowa w pkt. 4. Regulaminu;
  • Operatorze – rozumie się przez to spółkę K2ONLINE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 190, 03-119 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000915294, NIP: 5242923797, REGON: 389703409, strona internetowa: www.k2online.pl.
  • Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, która posiada aktywne konto w Serwisie;
  • Usłudze lub Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu lub Programu, opisane w pkt. 4. Regulaminu;
  • Urządzenie – komputer działający pod kontrolą systemu operacyjnego właściwego dla wybranej wersji Programu, wyposażony w przeglądarkę internetową oraz podłączoną
   i prawidłowo skonfigurowaną drukarką fiskalną, która jest niezbędna ze względu na właściwość świadczonej usługi, wg listy obsługiwanych kas rejestrujących dostępnej na stronie www.webpos.pl
  • Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi, zakres i warunki świadczenia Usług nieodpłatnie, która stanowi załącznik do Regulaminu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;
  • Opłacie abonamentowej lub Abonamencie – rozumie się przez to opłatę uiszczaną przez Użytkownika z góry z tytułu świadczenia Usług. Opłata jest niepodzielna i dotyczy pełnego wybranego przez Użytkownika okresu; ustalana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie www.webpos.pl, obowiązującym w chwili wybrania przez Użytkownika danej Usługi.
  • Płatność cykliczna – Użytkownik zawierając umowę z firmą K2ONLINE.PL Sp. z o.o. oraz wybierając określony abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

  • Okresie Abonamentowym – rozumie się przez to okres czasu, przez który Usługa udostępniana jest Użytkownikowi i który określony jest w aktualnym Cenniku;
  • Dniu rejestracji – rozumie się przez to dzień, w którym zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie, Użytkownik za pomocą wybranego przez siebie loginu
   i hasła zarejestruje się w Serwisie. Od dnia rejestracji rozpoczyna się bezpłatny dostęp do Usług, o ile taki przewiduje aktualna oferta Operatora;
  • Bezpłatnym dostępie do Usługi – rozumie się przez to okres, podczas którego Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z danej Usługi, służący zapoznaniu się Użytkownika
   z funkcjonalnością wybranej Usługi. Długość okresu bezpłatnego dostępu do Usługi oraz rodzaj Usługi, która objęta jest bezpłatnym okresem określone będą w aktualnej ofercie Operatora dostępnej na stronie www.webpos.pl. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z Bezpłatnego dostępu do Usługi tylko jeden raz;
  • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 tj.).
 1. Prawa autorskie
  • Wyłączne prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie webpos.pl oraz będących składnikiem Usług należą do K2ONLINE.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 190, 03-119 Warszawa. Prawa autorskie związane z Serwisem webpos.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 880 t.j.).
 1. Rodzaje i zakres Usług
  • Operator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu webpos.pl, na rzecz Użytkownika następujące Usługi polegające na:
   • obsłudze procesów sprzedaży wg dostępnego obiegu dokumentów oraz raportowania, przy użyciu Programu, na podstawie dostępnej funkcjonalności opisanej w instrukcji Programu, w zakresie objętym przez Abonament;
   • korzystaniu z Serwisu w zakresie konfigurowania Programu i zarządzania kontem Użytkownika;
  • Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu lub Programu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany
   w istniejącej funkcjonalności. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług, w tym ich dodawania i usuwania. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.
  • W ramach świadczenia Usługi Operator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Operator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Operatora ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
  • W przypadku korzystania z API webpos.pl, w całości lub z jego elementów, w celu świadczenia komercyjnych usług integracyjnych na rzecz podmiotów trzecich, podmiot dostarczający takie rozwiązanie zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na adres: biuro@k2online.pl. Operator zastrzega sobie prawo do pobrania od podmiotu korzystającego z API Serwisu webpos.pl w wymienionym zakresie opłaty licencyjnej w wyznaczonej przez siebie wysokości.
 1. Warunki świadczenia Usług
  • Celem korzystania z Usług Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, którym posługuje się Użytkownik.
  • Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić Urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w system operacyjny zgodny z wybrana wersją Programu, przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
  • W przypadku Usług dostępnych przy użyciu Urządzenia, technicznym warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia dla wybranej wersji Programu oraz poprawne zainstalowanie Programu Operatora na urządzeniu Użytkownika.
  • Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu w/w wymagań technicznych. Operator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika powyższych wymogów.
 1. Zasady bezpieczeństwa
  • Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Informacja o ewentualnych ryzykach związanych z korzystaniem
   z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacja o sposobach ich zminimalizowania – innych, niż określone w pkt. 6.2. – 6.6. poniżej – znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.webpos.pl, która stanowi integralną część Regulaminu.
  • Użytkownik nie powinien używać Urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
  • Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https://.
  • Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do Serwisu i Programu, ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.
  • Konto użytkownika musi być zabezpieczone hasłem: składającym się co najmniej z 8 znaków (w tym małą, dużą litera, liczbę lub znak specjalny); hasła powinny być regularnie zmieniane, co najmniej co 90 dni – zmiana hasła następuje poprzez link resetujący stare hasło, nowo generowane hasło powinno być inne od 4 poprzednich.
  • Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu lub Programu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu lub Programu i zgłosić problem Operatorowi.
  • W przypadku zidentyfikowania procederu przejmowania kont lub włamań na konta Użytkowników w Serwisie Operator zobowiązuje się: poinformować o tym niezwłoczne PayU, jednak nie później niż w terminie jednego dnia roboczego od wystąpienia incydentu; przygotować niezbędne wyjaśnienia określające przyczyny zaistnienia takiej sytuacji wraz ze sposobem ich usunięcia; przekazać PayU listę kont Użytkowników w Serwisie, co do których istnieje podejrzenie przejęcia.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie.
 1. Dostęp do Serwisu i Programu oraz rejestracja Użytkownika
  • Użytkownik przed zarejestrowaniem się do Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Aby rozpocząć pracę w Serwisie, Użytkownik musi zarejestrować się zgodnie z poleceniami Serwisu.
  • Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji
   w Serwisie, z tym że dostęp do Usług odpłatnych Użytkownik uzyskuje po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
  • Podczas rejestracji do Serwisu Użytkownik wprowadza login i hasło. Zasady ustalania loginu i hasła określone zostały w Polityce Prywatności.
  • W celu korzystania z Programu Użytkownik pobiera wersję instalacyjną Programu i uruchamia ją na swoim Urządzeniu.
  • Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Programu do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP (jeżeli posiada), adres poczty elektronicznej) co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu i Porgramu.
  • W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 7.5, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian.
  • Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
   • modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać lub utrudniać normalne funkcjonowanie Serwisu, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,
   • przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w odniesieniu do Serwisu,
   • dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Operatora lub podmiotów trzecich.
  • Operator oświadcza, że w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
 1. Szczegółowe warunki świadczenia Usług
  • Użytkownik może wybrać jedną z oferowanych przez Operatora Usług i korzystać z dostępnych w niej funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się na stronie Serwisu www.webpos.pl, zgodnie z Cennikiem, Regulaminem, odrębnymi umowami oraz regulaminami określającymi zasady świadczenia danej Usługi.
  • Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za wybraną Usługę, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi lub odrębna Umowa dotycząca danej usługi stanowi inaczej. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
  • Operator świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy.
  • Użytkownik reguluje płatności w formie Płatności cyklicznych za kolejne Okresy Abonamentowe zgodnie z aktualnym Cennikiem.
  • Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat za korzystanie z Usług zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.
  • Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny Dostęp do Serwisu i Programu zgodnie z aktualną ofertą i przez okres wskazany w aktualnej ofercie. Po upływie okresu, w ciągu którego Użytkownik uprawniony był do bezpłatnego Dostępu Użytkownik – jeśli nadal zamierza korzystać z Usług oferowanych przez Operatora – zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu i Programu według Cennika.
  • W razie niedokonania płatności po upływie okresu bezpłatnego Dostępu Użytkownik traci prawo do bezpłatnego dostępu do Usług, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
  • W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług odpłatnych w trakcie Okresu Abonamentowego, opłata uiszczona przez Użytkownika za ten okres nie podlega zwrotowi.
 1. Okres świadczenia Usług
  • Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych przez Operatora poprzez usunięcie konta.
  • Zaprzestanie świadczenia Usług przez Operatora może nastąpić w szczególności:
   • śmierci Użytkownika,
   • ustania bytu prawnego Użytkownika,
   • nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie
    z pkt. 10., z zastrzeżeniem ust. 8.8.
  • Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
   • umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
   • dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
   • dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
   • działa na szkodę Operatora,
   • podał nieprawdziwe dane,
   • utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Operatora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła,
   • wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia,
   • w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
  • W takich przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Operatora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Operatora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.
  • W przypadku określonym w pkt. 9.3.1., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 9.3.2. powiadomić powinien Użytkownik.
  • W przypadku zawieszenia przez Użytkownika działalności gospodarczej za okres, za który została zawieszona działalność gospodarcza przez Użytkownika, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.
 1. Odpłatność za Usługę
  • Korzystanie z pełnego zakresu Usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku, z zastrzeżeniem pkt. 8.8. Regulaminu.
  • Zakres Usług, świadczonych bezpłatnie określony jest w Cenniku.
  • Użytkownik reguluje Opłaty abonamentowe w formie Płatności cyklicznych.
  • Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem w terminie 14 dni od naliczenia opłaty na koncie Użytkownika, na konto bankowe Operatora wskazane w monicie.
  • Opłaty za Okres abonamentowy regulowane są z góry.
  • Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
  • Strony zgodnie postanawiają, że Operator będzie zarachowywał wpłaty pochodzące od Użytkownika w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych, niezależnie od treści oświadczeń Użytkownika towarzyszących wpłacie.
 1. Dane Użytkownika i ich ochrona
  • Operator jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
  • Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
  • Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2017., poz. 1219 t.j.), Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Operator jest w szczególności uprawniony do przetwarzania danych Użytkowników:
   • nazwisko i imiona/firma;
   • numer ewidencyjny NIP;
   • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numeru paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób fizycznych);
   • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/siedziby;
   • adres poczty elektronicznej.
  • W celu realizacji Usług lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Operator przetwarza dane identyfikacyjne drukarki fiskalnej połączonej z Urządzeniem, która jest niezbędna ze względu na właściwość świadczonej usługi.
  • Operator może przetwarzać również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 11.4.;
   • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
   • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
    z Usług;
   • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
  • W celu realizacji Usług lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Operator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
  • Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika, Operator jest uprawniony do przetwarzania danych, które są:
   • niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
   • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora, za zgodą Użytkownika;
   • w przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniu z Usługi przez Użytkownika, Operator ma prawo do przetwarzania danych niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
   • dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  • Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z płatności cyklicznych. W tym celu Użytkownik musi wypełnić formularz rezygnacji z płatności cyklicznych, podpisać go podpisem elektronicznym i wysłać e-mail biuro@k2online.pl lub podpisać go ręcznie
   i wysłać przesyłką pocztową na adres Operatora. W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych Użytkownik będzie mógł korzystać z Usług do końca Okresu Abonamentowego.
  • Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora przez czas korzystania przez Użytkownika z konta, a po jego usunięciu, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Operatora.
  • Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług udostępnionych przez Operatora.
  • Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Operatorowi
   w celu realizacji Usługi.
  • Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi na zasadach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • Operator powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. Informacje o podmiotach, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych, jak również szczegółowe zasady przetwarzania danych, zawiera polityka prywatności. Wszystkie podmioty, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.
  • Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Operatora zawiera polityka prywatności www.webpos.pl.
 1. Odpowiedzialność Operatora
  • Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu
   i Programu pod względem technicznym.
  • Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu
   i Programu pod względem formalnym i prawnym.
  • Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu i Programu.
  • Aktualizacja dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.
  • Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami
   o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
  • Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu powstałe wskutek zaplanowanej przez Operatora przerwy technicznej wynikającej ze zmiany funkcjonalności czy aktualizacji Serwisu.
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty przygotowane przez Użytkownikaw tym w szczególności za zmiany w tych dokumentach wprowadzone przez osoby trzecie.
 1. Reklamacje
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu lub Programu.
  • Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@k2online.pl
  • Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  • Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
  • Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie.
 1. Zmiana Regulaminu
  • Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
  • Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:
   • zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
   • konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
   • w innych uzasadnionych przypadkach.
  • O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie do Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Serwisu.
  • W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu Operator będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest stosować postanowienia nowego Regulaminu.
  • Niezaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z usunięciem konta w serwisie.
  • Operator zapewni Użytkownikowi trzyletni okres przejściowy na zaakceptowanie nowego Regulaminu, liczony od dnia opublikowania Regulaminu przez Operatora. Niezaakceptowanie przez Użytkownika treści nowego Regulaminu w wyżej wskazanym okresie równoznaczne jest z rezygnacją przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Operatora i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta w serwisie.
  • W przypadku rozwiązania umowy poprzez usunięcia konta Użytkownika w serwisie, opisanych w pkt. 14.5. i 14.6., zgodnie z polityką prywatności, Operator zastrzega sobie prawo przechowywania danych użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.
 1. Postanowienia końcowe
  • Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Operatora dostępne w Serwisie webpos.pl następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po ich zaakceptowaniu. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie tychże dodatkowych usług.
  • Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Operatora oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika.
  • Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:
   • Polityka Prywatności,
   • Umowa powierzenia danych osobowych
 1. Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu.
  • Korespondencja z Operatorem odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego podanego do kontaktu w Serwisie Operatora.