Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wybrane grupy przedsiębiorców mogą być czasowo zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jeśli spełniają wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie zwolnień. Warto zatem śledzić takie uregulowania.

Jeżeli podatnik nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego określonego w tym rozporządzeniu, to musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Według zapisów w § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy przez podatnika poprzedzone jest złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie obejmuje informacje o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (poz. 363)

Załącznik nr 1

Dane podatnika                                                                     ………………………….

……………………………..                                                               (miejscowość, data)

(imię i nazwisko/nazwa)

…………………………….

(adres)

…………………………….

NIP/REGON ……………………

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ……………………………….

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że z dniem ……………… rozpoczynam ewidencjonowanie przy zastosowaniu

następującej liczby kas rejestrujących: …………. (sztuk), w tym …… (sztuk) kas rezerwowych.

Kasy te będą się znajdować w następujących miejscach*:

1) …………………………………………………………………. (liczba szt.: …….)

2) …………………………………………………………………..(liczba szt.: …….)

3) …………………………………………………………………..(liczba szt.: …….)

4) …………………………………………………………………..(liczba szt.: …….)

5) …………………………………………………………………..(liczba szt.: …….)

………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

* Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych – adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.

 

Przed określonym w zgłoszeniu terminie powinna nastąpić fiskalizacja kasy. Zadanie to wykonywane jest przez upoważnionego serwisanta kas. Najważniejszą czynnością jest  jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika – NIP do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja kasy potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, którego wydruk dołączany jest do książki kasy.

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania związane jest z faktem, iż ustawodawca w § 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień zezwala podatnikowi na instalowanie kas w kilku etapach. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, które zostały zgłoszone przez podatnika do urzędu skarbowego, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy.

Z początkiem każdego kolejnego miesiąca należy uruchamiać kasy rejestrujące w trybie fiskalnym, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy.

Dlatego urząd skarbowy musi być poinformowany o ogólnej liczbie kas, jakie podatnik docelowo zamierza zainstalować, aby móc ocenić, czy ich wdrażanie odbywało się zgodnie z powyższym harmonogramem.

Zawiadomienie jest niezbędne do uzyskania przez podatnika prawa do odliczenia lub zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. W myśl bowiem § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń, podatnik może dokonać tego odliczenia jeśli złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować do ewidencjonowania i miejscu (adresie) ich używania. Zawiadomienie to powinno być złożone przed obowiązującym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.