Minister Finansów 5 listopada 2018 przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Prace związane z nowelizacją ustawy o VAT mają polegać przede wszystkim  na wprowadzających nowy rodzaj kas rejestrujących – kasy on-line.

Nowe uregulowania zakładają, że kasy on-line będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, określonych jako szczególnie narażone na nadużycia.

Nowy rodzaj urządzeń fiskalnych ma być wyposażony w możliwość połączenia z systemem teleinformatycznym CRK (Centralne Repozytorium Kas) prowadzonym przez Szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), do którego będą przesyłane dane z tych kas.

Niezależnie od planowania wprowadzenia nowych zasad dopuszczone będą dotychczasowe kasy. Podatnicy będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji urządzenia starego rodzaju. Okres w jakim będzie to możliwe, zostanie określony w przepisach ustawy. W rezultacie obecnie produkowane urządzenia będą funkcjonowały obok kas on-line, aż do momentu ich wyeksploatowania się.

Stosownie do rodzaju działalności gospodarczej, w której będzie używana kasa rejestrująca, będzie ona funkcjonować nawet kilka lat.

Docelowym założeniem Ministerstwa Finansów jest funkcjonowanie tylko kas on-line. Urządzenia dotychczasowe będą stopniowo wycofywane z rynku.

Obecnie nadal trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT. Nie jest znany termin ich zakończenia.

W przygotowywanej nowelizacji wprowadzone będą również dostosowania w zakresie definicji.

Wprowadzone mają być nowe określenia:

Dokument fiskalny – dokument wystawiany przez kasę zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy, obejmujący:

·      Dla kas on-line – paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, faktura, faktura anulowana i raport fiskalny,

·      Dla pozostałych rodzajów kas – paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, faktura, faktura anulowana, raport fiskalny dobowy, raport fiskalny okresowy, w tym raport fiskalny miesięczny, i raport fiskalny rozliczeniowy.

Dokument niefiskalny – to dokument wystawiany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający w szczególności oznaczenie “NIEFISKALNY” i niezawierający logo fiskalnego.

Ewidencja korekt – dotychczasowe zapisy nie ulegną zmianie. Mają pozostać te zawarte w starym rozporządzeniu w zakresie zwrotów towarów i uznanych reklamacji oraz sposobu postępowania przy wystąpieniu oczywistej omyłki. Niewielka modyfikacja ma sprawić, aby uregulowanie objęło swoim zakresem kasy on-line. Doprecyzowano także, że wszystkie kasy będą musiały posiadać potwierdzenie na dzień ich nabycia przez podatnika.

Ewidencjonowanie sprzedaży – doprecyzowano brzmienie przepisu regulującego obowiązek wystawiania i wydawania paragonu w stosunku do dokonanej sprzedaży oraz w stosunku do otrzymanych przed dokonaniem sprzedaży zaliczek. Wg nowych przepisów podatnik będzie miał obowiązek wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, przed przyjęciem należności, bez względu na formę płatności. Wydaje się, że ta propozycja będzie poważnym problemem dla przedsiębiorców. O ile rozliczenie gotówkowe powinno być bezpieczne, to płatność w formie karty płatniczej lub kredytowej wystawia transakcję na duże ryzyko (po wystawieniu paragonu może się okazać, że klient nie posiada wystarczających środków na swoim koncie).

Rejestrowanie zaliczek – uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem i wydaniem paragonu w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży. Propozycja jest stosunkowo skomplikowana i rozróżnia sposób od terminu:

  • dla zaliczki otrzymanej w gotówce lub karta płatniczą – podatnik będzie miał obowiązek wystawić i wydać paragon z chwilą jej otrzymania
  • dla zaliczki otrzymanej za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, na rachunek podatnika – podatnik będzie miał obowiązek wystawić i wydać paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Oświadczenie pracownika – podatnik będzie miał obowiązek zapoznania pracowników prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego, a także o skutkach niewykonywania tych obowiązków. Pracownik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad określonymi w przepisach. Oświadczenie ma być składane przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez pracownika, a egzemplarz oświadczenia będzie przekazywany również osobie je składającej.

Wyświetlacz kasy rejestrującej – zgodnie z nowymi przepisami klient ma mieć możliwość korzystania z wyświetlacza kasy dla celów weryfikacji kupowanego asortymentu i jego wartości.