Po niemal 2 latach zapowiedzi zmiany w używaniu kas rejestrujących zostały wprowadzone.

Tekst ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach obowiązuje od 1 maja 2019 roku.

W ustawie najistotniejszym zapisem jest Art. 3. Tworzy się Centralne Repozytorium Kas. 

„Art. 111a. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi Centralne Repozytorium Kas, formułuje polecenia do kas rejestrujących i jest administratorem danych w nim zawartych.

2. Centralne Repozytorium Kas jest systemem teleinformatycznym służącym do:

1) odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

a) dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1,

b) dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;

2) analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;

3) przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

3. Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1) przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

2) przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

a) związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

b) obejmujących określenie:

– sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

– sposobu pracy kasy rejestrującej,

c) zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia dane z kas rejestrujących zgromadzone w Centralnym Repozytorium Kas ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

Tym samym urządzenia o potocznej nazwie – kasa fiskalna on-line – stają się rzeczywistością.

Celem wdrożenia nowych przepisów wg ustawodawcy jest uszczelnienie i walka z luką w VAT, zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych, zapewnienie konsumentom dostępu do pieniądza elektronicznego, paragonów elektronicznych, wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do centralnego repozytorium kas dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji, możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań, a ich kontrola jest utrudniona.

Kasy fiskalne dla nowych branż

Nowy rodzaj kas będzie wprowadzany stopniowo. Pierwsze, nowym obowiązkiem zostaną objęte branże:

  • 1 stycznia 2020r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
  • 1 lipca 2020r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
  • 1 stycznia 2021r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness.

Terminy wprowadzania starych kas fiskalnych

Zgodnie z art. 145a ust. 7 ww. nowelizacji potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

  1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że po tych datach nie można użytkować kas starego typu. Ważną informacją jest, że już od września 2019 r. nie można będzie stosować kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii.

Ulgi przy zakupie kas fiskalnych

Podatnicy kupując urządzenie fiskalne online będą mogli odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia online.  Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Używanie starych kas fiskalnych

Podatnicy, którzy nie zostali wymienieni w ustawie nadal mogą ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowi art. 111 ust. 6aa (tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas ), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.

Oświadczenie dla US o uruchomieniu kasy fiskalnej

W nowej ustawie zrezygnowano z dotychczas obligatoryjnego warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji. Po 1 maja 2019 r. podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot kwoty wydanej na zakup nie będzie musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeszcze przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, takiego oświadczenia.

Teksty istotnych ustaw

Ustawa o VAT 2004 ze zmianami 2018

Prawo-o-miarach-2018

Ordynacja-podatkowa-2018

Ustawa o VAT i miarach 20190315